O komoře

Vznik KVVOPZ

Zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře ze dne 8. května 1991 byly zřízeny profesní organizace ve zdravotnictví. Tyto Komory jsou samosprávnými nepolitickými stavovskými organizacemi sdružujícími lékaře, stomatology a lékárníky zapsané v seznamech vedených komorami.

Pro ostatní vysokoškolsky vzdělané odborné pracovníky ve zdravotnictví nebyla zákonem zřízena takováto profesní organizace a nebyla tedy zde instituce, která by tuto početnou skupinu zdravotnických pracovníků zastupovala a hájila její zájmy. Proto bylo zřízeno dobrovolné sdružení odborných vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictvím s názvem Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví KVVOPZ na sněmu v Ostravě dne 18.-20.12.1992.


Úkolem KVVOPZ je:

 • dbát, aby její členové vykonávali svoje povolání odborně, v souladu s etikou a způsobem stanovenými zákony a řády komor a jiných zdravotnických organizací
 • zaručovat odbornost svých členů a potvrzovat splnění podmínek pro výkon povolání
 • posuzovat a hájit práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů
 • chránit profesní čest svých členů
 • vést seznam svých členů


KVVOPZ je oprávněna:

 • účastnit se jednání při tvorbě sazebníků zdravotnických výkonů (a při tvorbě cen léků, léčivých přípravků- to asi pryč)
 • účastnit se výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví
 • stanovit podmínky pro výkon soukromé praxe svých členů
 • vydávat osvědčení o splnění podmínek soukromé praxe svých členů
 • řešit stížnosti na výkon povolání svých členů
 • uplatňovat disciplinární pravomoc v rozsahu stanoveném předpisy KVVOPZ
 • vyžadovat od svých členů doklady spojené s výkonem povolání
 • vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání vysokoškolsky vzdělaných odborných zdravotnických pracovníků
 • účastnit se provádění specializačních zkoušek
 • vydávat pro členy závazná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotní péče


ORGÁNY KOMORY:

 • sjezd delegátů
 • předsednictvo
 • revizní komise


SJEZD DELEGÁTŮ:

 • je nejvyšším orgánem komory
 • schvaluje, mění a ruší organizační, jednací, volební a disciplinární řád
 • volí a odvolává představenstvo, prezidenta, revizní komisi komory
 • posuzuje činnost zvolených orgánů
 • stanoví výši registračního poplatku
 • schvaluje rozpočet komory, výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech komory


PŘEDSTAVENSTVO KOMORY:

 • vede seznam členů komory
 • hospodaří s majetkem komory
 • svolává sjezd delegátů komory nejméně jednou za 3 roky svolá sjezd vždy, když o to požádá alespoň jedna pětina členů komory nebo revizní komise a to do dvou měsíců


REVIZNÍ KOMISE KOMORY:

má 5-7 členů. Volí předsedu a ten řídí její činnost.
Revizní komise má i velmi důležitou roli - šetří veškeré podněty na členy komory, které komora obdrží a po přešetření předává podklady představenstvu k případnému zahájení disciplinárního řízení.

 • kontroluje činnost komory
 • pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta, jsou -li v rozporu se zákonem, právními předpisy nebo organizačním řádem komory; pozastavené rozhodnutí předloží představenstvu komory
 • pozastavuje rozhodnutí představenstva komory pokud je v rozporu se zákony,právními předpisy nebo organizačním řádem komory; pozastavené rozhodnutí předloží sjezdu delegátů.


KVVOPZ se dělena na asociace dle odborností:

 • Asociace klinické biochemie
 • Asociace nukleární medicíny
 • Asociace laboratorní imunologie
 • Asociace hematologie a transfuzologie
 • Asociace lékařské genetiky
 • Asociace forenzní toxikologie
 • Asociace lékařské parasitologie
 • Asociace mikrobiologie
 • Asociace ochrany veřejného zdraví

Jednotlivé asociace jsou zastoupeny v představenstvu KVVOPZ předsedou asociace (viz kontaktní adresy předsedů asociací).

Předseda asociace KVVOPZ je obvykle pověřen výborem odborné společnosti k zastupování příslušné odborné společnosti v prezidiu KVVOPZ.

© 2006 - 2024 KVVOPZ