Udělování souhlasného stanoviska s akcí a doporučení počtů kreditů

KVVOPZ v souladu s vyhláškou č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, uděluje souhlasné stanovisko s akcí a doporučuje počet kreditů jednotlivým formám celoživotního vzdělávání.

Pro posouzení a udělení souhlasného stanoviska je nutno zaslat (nejpozději) 1 měsíc před konáním akce:

  • program odborné akce s časovým harmonogramem
  • pořadatele akce – jméno a adresu pracoviště
  • vedoucího akce - jméno a adresu pracoviště
  • odborného garanta - jméno a adresu pracoviště
  • místo konání
  • závazné prohlášení pořadatele, že se zavazuje vydat účastníkům akce osvědčení o absolvování akce nebo provede zápis do indexu odbornosti

KVVOPZ udělí souhlasné stanovisko s akcí a číslo akce.

V zájmu přesné evidence průběhu celoživotního vzdělávání se pořadatel zavazuje zaslat KVVOPZ seznam absolventů obsahující číslo a název akce, jméno, příjmení, (tituly), datum narození, adresu pracoviště a podpis účastníka nebo tyto seznamy archivovat.

© 2006 - 2024 KVVOPZ